Avís legal

Avís legal

L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades, i les modificacions que es produeixin, devent accedir periòdicament a aquestes per al seu coneixement.

La pàgina web inclou textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel.lectual.

PRIMERA. – TITULAR DE LA WEB

El titular de la web és ALEMANY, SA amb CIF: A08871584, amb domicili social en AV. FRANCESC SANLLEHÍ I BOSCH, 1 08390 de MALGRAT DE MAR, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Llibre 4.905, Foli 145, Full 65866 Tom 5.605, Secció 2 ª, (en Endavant ALEMANY). Poden contactar amb Joan Comas ALEMANY per telèfon: +34 937.610.247 o correu electrònic: alemany@alemanysa.es

SEGONA. – OBJECTE DE LA WEB

ALEMANY posa a disposició del públic (des d’ara USUARI), que accedeixi al domini, www.alemanysa.es (en endavant WEB), informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informatiu. Els CONTINGUTS de la WEB són proporcionats i creats per ALEMANY.

TERCERA. – ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la WEB pels usuaris és gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L’accés i ús d’USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat del accés per part ALEMANY, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant ALEMANY, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió de la WEB.

El maquinari i programari necessaris per accedir a la web seran per compte dels USUARIS. ALEMANY no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerides per la utilització.

Tampoc serà responsable ALEMANY de cap anomalia, mal funcionament, deterioració, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, como conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés a la WEB.

El servei prestat per ALEMANY mitjançant la seva WEB és per temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre o cancel · lar aquesta sense previ avís.

QUARTA. – CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat per ALEMANY a la WEB serà el Català, Castellà i Anglès, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. ALEMANY no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la WEB per l’usuari, ni de les conseqüències.

Els continguts de la WEB tenen com finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats per ALEMANY i tenen un caràcter general i orientatiu, no essent vinculants per ALEMANY.

ALEMANY podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dintre de la WEB, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Són propietat de ALEMANY tots els drets de propietat industrial i intel · lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a ALEMANY, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d’aquesta mateixa, pel que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de ALEMANY.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la WEB per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de ALEMANY ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris , independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per l’apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra ALEMANY.

ALEMANY no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporen en la WEB per a l’obertura d’altres. ALEMANY no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’USUARI per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

CINQUENA. – USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la web de ALEMANY ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir a la web i als continguts de forma contrària a l’establerta i / o amb fins il·lícits, lesius de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici de ALEMANY o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts de la web de forma contrària a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel · lectual i Industrial) usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests.

ALEMANY no disposa en la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar.

L’accés als continguts de la WEB per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a ALEMANY qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés a la web, ja sigui d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

ALEMANY podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

ALEMANY podrà dirigir contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguin sobre ALEMANY i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB d’ALEMANY modificar o alterar els continguts d’aquesta, hauran de comunicar immediatament ALEMANY.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

ALEMANY, SA d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades exigides.

Les dades recollides a través del formulari o les adreces de correu electrònic disponible a la pàgina web, seran objecte de tractament per a donar curs a la seva petició i remetre-li informació comercial que puguin ser del seu interès, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre els nostres productes i promocions.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel · lació i Oposició expressats en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, a través del correu electrònic alemany@alemanysa.es o mitjançant comunicació escrita enviada a l’adreça postal: ALEMANY, SA Av Francesc Sanllehí i B., 1 08380 Malgrat de Mar, Barcelona, ​​juntament amb la documentació que se li requereixi.

ÚS DE COOKIES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ALEMANY, SA ha adoptat les mesures exigides a nivell de l’ús de cookies, podeu consulta la nostra política de cookies en el següent enllaç.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina ). Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera
habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzadesen el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.